Poljoprivredni poticaji

Entiteti, kantoni te jedinice lokalne samouprave (općine, gradovi) imaju redovne mjere novčanih podrški
po raznim modelima.

Agro Projektiranje d.o.o. je firma koja nudi intelektualnu uslugu pripreme dokumentacije te čak i
aplikacije dokumentacije za klijente (poljoprivrednike) tamo gdje treba istu tu dokumnetaciju aplicirati
(predati).

Za većinu poticaja – novčanih podrški, aplikacija (zahtjev) i potrebna popratna dokumentacija se predaje
(aplicira) kod nadležnih službi (Služba za poljoprivredu i slično), u zgradama organa lokalne samouprave
(općine, gradovi).

Za neke subvencije klijenti šalju dokumentaciju lično prema instituciji koja objavljuje Pravilnik za
poticaje. Recimo, u Federaciji BiH, klijenti sami šalju zahtjev i potrebnu dokumentaciju prema
Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za poticaje po Modelu ruralnog
razvoja (oprema, mehanizacija, stoka, usluge…).

Agro Projektiranje d.o.o. nudi poljoprivrednicima u cijeloj BiH pomoć pri prikupljanju dokumentacije i
pomoć pri aplikaciji za sve poljoprivredne poticaje gdje ispunjavaju uvjete za ostvarivanje novčane
podrške.