Voćnjaci i plantaže

Novi proizvođači u sektoru voćarstva koji žele da zasnuju zasade voća ili čak intenzivne plantaže sa
planskom proizvodnjom, mogu se obratiti firmi Agro Projektiranje d.o.o. za profesionalnu uslugu.

Naime, firma Agro Projektiranje d.o.o. se bavi projektiranjem voćnjaka u okućnici kao i u pravcu hobi
programa, ali i plantaže u sistemu intenzivnog uzgoja.

Naša ekipa na upit klijenta pristupa izlasku na teren gdje vrši evidentiranje podataka o mikro-klimatu
(padavine, osunčanost, klima, vremenske nepogode…), podataka o reljefu (nadmorska visina,
ekspozicija, nagib terena…), kao i podataka o zemljištu. Vrši se uzorkovanje zemljišta te se uzorak šalje
na analizu u neku od akreditiranih laboratorija.

Nakon završene analize zemljiša, pristupa se izradi plana projekta voćnjaka gdje firma Agro Projektiranje
d.o.o. , na osnovu svih ispitanih i pribilježenih parametara, daje preporuke za sve radove vezano za
projektiranje i zasnivanje zasada. Uz ove preporuke, firma odmah izdaje i predračun za sve planirane
radove. Klijent može da odabire da sam izvrši određene operacije iz predračuna I time se finansijska
vrijednost predračuna umanjuje za finansijsku vrijednost te operacije predviđene u predračunu.