Vještačenje u poljoprivredi

U našoj firmi imamo uspolenog sudskog vještaka za poljoprivredu. Na pozive sudova, naš uposleni sudski
vještak kao fizičko lice samostalno vrši vještačenje u poljoprivredi.

Pored vještačenja u poljoprivredi koje sud dodjeli našem stalnom sudskom vještaku za poljoprivredu,
naš vještak vrši i nesudska vještačenja, a ona su predviđena da se mogu obavljati prema Zakonu o vještacima Federacije BiH.

Vještačenja u poljoprivredi mogu nastati kao posljedica raznih sporova i pojava u sektoru agrara poput:
uništenja usjeva od strane vremenskih neprilika, gubljenja cijelog ili dijela usjeva zbog greške stručnjaka
iz oblasti agronomije, sporovi između pravnih lica u agraru, naknada štete fizičkim ili pravnim licima koji
su uzgajivači ili proizvođači u nekoj biljnoj proizvodnji u kojoj se desio problem uništavanja dijela ili cijele
proizvodnje i sve druge pojave u agraru u kojima je nužan stalni sudski vještak za poljoprivredu koji treba
da riješi spor dviju strana.